LIRO

 

LIROn säännöt

1 §                Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Lahden Insinööriopiskelijat LIRO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

 

2 §                Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

- henkisten
- ammatillisten
- yhteiskunnallisten
- muiden vastaavien etujen ajaminen.

 

3 §                Tarkoituksen toteuttaminen

 

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.
- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia.
- järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia.
- toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.

 

4 §                Toiminnan tukeminen

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

- perustamaan rahastoja.
- ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
- asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia.
- harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.
- harjoittamaan pienimuotoista liiketoimintaa, kuten haalareiden ja haalarimerkkien ja yms. myyntiä.
- omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

5 §                Jäsenet

 

Yhdistykseen voi kuulua insinööriopiskelija-, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Insinööriopiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, toimintaperiaatteet ja sitoutuvat täyttämään yhdistyksen jäsenvelvollisuudet, voivat liittyä opiskelupaikkakuntansa yhdistyksen jäseniksi.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa vuoden loppuun.

 

6 §                Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

 

Jäsenen tulee

- noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
- suorittaa kunniajäsentä lukuun ottamatta liiton hallituksen määräämä jäsenmaksu.

Insinööriopiskelijajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

7 §                Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

 

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

 

8 §                Jäsenen erottaminen

 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

 

9 §                Yhdistyksen kokous

 

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

- Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri.
- Valitaan hallituksen muut jäsenet.
- Valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja heidän varamiehensä.
- Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kannattajajäsenmaksun suuruus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksiviidesosa (1/5) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyksen kokouksen erikseen vahvistamaa kokousohjesääntöä.

 

10 §              Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 1–6 jäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomus maaliskuun 15. päivään mennessä.

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö kaksi aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

11 §              Liiton oikeudet

 

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

 

12 §              Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

 

13 §              Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen kokouksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.